(1)
GAMSAKHURDIA, N.; HUSEYNOVA, S. History of Mammy Stereotype. HUM 2021, 9, 59-62.